Selecteer een pagina

Privacy Policy

Privacy policy eDago Consultancy

eDago Consultancy hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring legt uit hoe eDago Consultancy uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en beschermt binnen het kader van uw bezoek aan de website. Wij verwerken uw persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

eDago Consultancy, gevestigd te (1701 EA) Heerhugowaard aan de Basiusstraat 7, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

eDago Consultancy verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een bericht achter te laten op de website

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

eDago Consultancy verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– eDago Consultancy verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

eDago Consultancy neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van eDago Consultancy) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

eDago Consultancy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens  > Bewaartermijn > Reden

Personalia & adres  > tot 7 jaar, teneinde te voldoen aan de wettelijke verplichtingen op grond van de Belastingwetgeving.

Delen van persoonsgegevens met derden

eDago Consultancy verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. eDago Consultancy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

eDago Consultancy gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@edago.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u vragen u te identificeren. eDago Consultancy zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

eDago Consultancy wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

eDago Consultancy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@edago.nl

Contactgegevens:

De heer Dion Kenter is de Functionaris Gegevensbescherming van eDago Consultancy. Hij is te bereiken via info@edago.nl

Ons adres is Basiusstraat 7

1701 EA Heerhugowaard

06-29451715

Onze website www.edago.nl

 

 

 Wij helpen u met een vliegende start!